Bulunmuş Eşya Yönergesi

Amaç ve Kapsam

MADDE 1-Bu Yönergenin amacı, Havaist İşletmeleri hizmet binalarında, otobüs, durak ve istasyonlarında bulunmuş ve yetkililere teslim edilmiş eşyalara uygulanacak; kayıt altına alma, depolama, sahibine teslim etme, imha, hibe ve açık artırma yöntemi ile satış işlemlerini gerçekleştirme usul ve esaslarını düzenlemektir.

Dayanak

MADDE 2-Bu yönerge, 4721 sayılı Türk Medeni Kanunun ilgili hükümlerine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 3- Bu Yönergede geçen;

a. Bulunmuş Eşya:

Havaist İşletmesi merkez binasında, otobüs, durak ve istasyonlarında, bulunan ve yetkililere teslim edilmiş sahipsiz eşyayı,

b. Bulunmuş Eşya Kayıt Personeli:

Kendisine teslim edilen sahipsiz eşyayı yazılım vasıtasıyla kayıt altına almakla ve birikmiş eşyaları düzenli aralıklarla Bulunmuş Eşya Merkezine göndermekle sorumlu kişiyi,

c. Bulunmuş Eşya Merkezi:

Bulunmuş Eşya Havalimanı Birimi Kayıt Personelinden gelen eşyaların tasnif, depolama, sahibine teslim, imha, hibe ve satış ile ilgili işlemlerini gerçekleştiren birimi,

d. Bulunmuş Eşya Yetkilisi:

Bulunmuş Eşya Havalimanı Biriminden gelen eşyalardan müteselsilen sorumlu olan kişiyi ifade eder.

Teslim, Depolama ve Sınıflandırma İşlemleri

Bulunmuş Eşyanın Kayıt Edilmesi

MADDE 4- Bulunmuş Eşya Havalimanı biriminde görevli Bulunmuş Eşya Kayıt Personelleri çevrimiçi takip edilebilen sistemimize kullanıcı isimleri ile giriş yaparak bulunan eşyayı, nitelik ve özelliklerine göre bulunduğu yer ve zaman baz alınarak ve fotoğrafları çekilerek sisteme kayıt eder.

Bulunmuş Eşyanın Merkeze Gönderilmesi

MADDE 5-Bulunmuş Eşya Havalimanı biriminde da görevli Bulunmuş Eşya Kayıt Personelleri tarafından çevrimiçi sisteme kayıt edilen eşyalar, sahibinin bulunmaması halinde Merkez tarafından belirlenmiş takvime göre çevrimiçi sistemimiz üzerinden ‘Merkeze Gönder’ butonu aktifleştirilerek Merkeze transfer edilir ve kurye aracılığı ile eşyalar fiili olarak merkeze gönderilir.

Bulunmuş Eşyanın Teslim Alınması

MADDE 6-Bulunmuş Eşya Havalimanı biriminde görevli Bulunmuş Eşya Kayıt Personeli tarafından Bulunmuş Eşya Merkezine gönderilen eşyalar ile sistem üzerinden Merkeze gönderilen eşya listesi karşılaştırılır. Herhangi bir eksik olmaması halinde eşyalar, Bulunmuş Eşya Yetkilisi tarafından teslim alınır. İki nüsha olarak düzenlenen bulunmuş eşya listesi imzalanarak biri Bulunmuş Eşya Havalimanı biriminde kalmak üzere eşyayı getiren kuryeye teslim edilir diğeri ise Bulunmuş Eşya Merkezi ilgili aya ait giriş irsaliyesine konulur.

Bulunmuş Eşyanın Depolama İşlemi

MADDE 7-

a. Bulunan para ve dövizler için çevrimiçi sistemimize giriş işlemi günlük olarak yapılır ve kasada muhafaza edilir. Ay sonunda dövizler Türk Lirasına çevrilerek bulunmuş paralarla birlikte Kurumsal Muhasebe Birimine resmi yazı ile teslim edilir ve sistemden de düşülür.

b. Ziynet eşyası, hisse senedi, çek gibi menkul değerler çelik kasada muhafaza edilir ve üzerinden 9 ay geçen ziynet eşyaları İstanbul il sınırları içerisinde faaliyet gösteren üç kuyumcu esnafından teklif alınmak ve en uygun teklifi verenden Türk Lirası olarak bozdurulmak suretiyle elde edilen para Kurumsal Muhasebe Birimine gönderilir. Sistemden düşülür.

c. Teslim alınan eşyalar, geldiği gün baz alınarak sistemimize işlenir ve raflara yerleştirilir. İki ay bekleme süresinin ardından sahibine teslim edilemeyen eşyalar, depoya kaldırılır.

Bulunmuş Eşyaların İmha İşlemi

MADDE 8-

a. Bulunmuş Eşya Merkezine gelen muhafaza şartlarına uygun olmayan eşyalar derhal, bozulabilecek nitelikteki gıda maddeleri, kimyasal ürünler ve ilaç gibi malzemeler 1 gün boyunca, kullanılmış ve koku yapan giyim eşyaları ise beş gün boyunca bekletilir ve sonrasında sahibinin çıkmaması halinde yetkililerce imha edilir. Ayrıca “İmha’’ olarak sistemden düşülür.

b. Bulunmuş Eşya Merkezine gelen, sahibi çıkmamış ve 5 iş gününden beri bekleyen nüfus cüzdanı, ehliyet, ruhsat, pasaport, ikametgâh tezkeresi gibi belgeler ilgili Kurumlara gönderilerek “İmha’’ olarak sistemden düşülür.

c. Tütün, tütün mamulleri, etil alkol, metanol ve alkollü ürünler, 1 ay süreyle muhafaza edilir. Bir ay sonunda teslim alınmayan ürünler imha edilir.

Üçüncü Bölüm

Bulunmuş Eşyanın Sahibine Teslim Edilmesi

MADDE 9-

a. Bulunmuş Eşya Havalimanı birimine veya Bulunmuş Eşya Merkezine gelen eşyaların içerisinde iletişim bilgilerinin bulunması durumunda uygun araçlarla ilgilisine bilgi verilir ve eşyalar tutanak tutulmak suretiyle sahibine teslim edilir.

b. Çağrı Merkezimiz 0850 888 33 34 , Bulunmuş Eşya Formu ve çeşitli iletişim kanallarından kaybedilen eşyayla ilgili İdaremize başvuruda bulunan yolcularımıza sistemden gerekli kontroller yapıldıktan sonra eşyanın durumuyla ilgili bilgi verilir.

c. Araçlarımızın içerisinde unutulan ya da kaybolan bagajların içinde yer alan değerli eşyalardan hiçbir şekilde sorumlu olmadığımızı önemle hatırlatmak isteriz. Türk Ticaret Kanunu'nun 786. maddesinde belirtilen 'Taşıyıcı, kendisine teslim olunurken beyan edilmemiş olan kıymetli eşya, para, kıymetli evrak ve diğer vesikaların hasar ve zıyanından mesul olmaz' ifadesinden hareketle araçlarımızda unutulan ve kaybolan eşyalardan dolayı Havaist hiçbir şekilde sorumlu tutulamayacaktır.

MADDE 10-

Başvuru sahibinin kaybettiği eşyanın özelliklerine benzer nitelikte eşyanın olduğu tespit edilirse eşyanın belirleyici özellikleri (rengi, büyüklüğü, vb.), kaybolduğu tarih, yer gibi tanımlayıcı bilgileri eşya gösterilmeden sorulur.

a. Bulunmuş eşyanın, müracaat eden kişiye ait olduğu yetkililer tarafından belirlenir ise eşya bir tutanak ile yolcunun kimlik fotokopisi alınarak teslim edilir ve “Sahibine Teslim” olarak gerekli işlemler yapılır.

b. İkameti İstanbul dışında olanlara ait bulunmuş eşya, eşya sahibinin birinci derece akrabalarına sahibinin kimlik belgesi ve teslim almaya gelen kişinin kimlik fotokopisi karşılığında yukarıdaki kurallar dâhilinde teslim edilir. Para ve kıymetli kâğıtlar sadece sahibine teslim edilir.

Bulunmuş Eşyanın Tasfiye İşlemleri (Bedelsiz Devir, Satış)

MADDE 11-

Sahibine teslim edilemeyen eşyalar, belirli bekleme sürelerinin ardından imha, bedelsiz devir veya açık artırma satış yoluyla tasfiye edilir.

Bulunmuş Eşyanın Bedelsiz Devri

MADDE 12-

a. Bulunmuş Eşya Merkezine sahibi çıkmamış ve üç aydan beri bekleyen eşyalar (giyim eşyası, çanta, kitap, kırtasiye malzemesi, bebek arabası, vb.) Türk Kızılay’ının talepleri doğrultusunda bedelsiz olarak hibe edilir.

b. Eğitim ile ilgili bulunmuş eşyalar ise talep edilmeleri durumunda Devlet okullarına bedelsiz olarak hibe edilebilir. Bedelsiz devri yapılan eşyalar sistemden “Bedelsiz Devir” olarak düşülür.

c. Ehliyet, nüfus cüzdanı ve pasaportlar 5 iş günü muhafaza edildikten sonra ilgili kuruluşlara resmi yazıyla teslim edilir. Ehliyetler ve T.C. pasaportları İl Emniyet Müdürlüğüne, nüfus cüzdanları en yakın ilçe Nüfus Müdürlüğüne, Türk vatandaşlarının pasaportları İl Emniyet Müdürlüğüne, yabancı ülke vatandaşlarının pasaportları ve ikamet teskereleri İçişleri Bakanlığı İl Göç İdaresi Genel Müdürlüğüne gönderilir. İlgili eşyalar, sistemden “Bedelsiz Devir” olarak düşülür.

d. Bulunmuş Eşya Havalimanı Birimine ve Bulunmuş Eşya Merkezine teslim edilen silah, şarjör, mermi, uyuşturucu madde vb. ürünler İstanbul İl Emniyet Müdürlüğüne gönderilir. İlgili eşyalar sistemden “Bedelsiz Devir” olarak düşülür.

Bulunmuş Eşyanın Satış İşlemleri

MADDE 13-

Bulunmuş eşya deposunda bulunan ve sahibi çıkmayan eşyalardan;

a. Kullanılabilecek ve kıymeti olan elektronik eşyalar (dizüstü bilgisayarı, tablet, PC, cep telefonu, fotoğraf makinası, vb.) bulunduğu andan itibaren bir yıl saklanıp, bir yıl sonunda komisyon nezaretinde değerlendirmeleri yapıldıktan sonra açık artırma ihale usulü ile satışa sunulur.

b. Komisyon; Hukuk Müşaviri, Operasyon Müdürü, İnsan Kaynakları Personeli, Müşteri hizmetleri personeli ve Yönetim kurulu üyesi ile beş üyeden oluşur.

c. Komisyon tarafından önce eşya sayılır ve cinslerine göre ayrılarak kayıtlara uygunluğu saptanır ve piyasa araştırması yapılarak eşyaların satış fiyatı belirlenir.

d. Eşyaların tek tek mi yoksa gruplar halinde mi ihaleye çıkacağına komisyon karar verir. Gruplar halinde ihaleye çıkılması durumunda grup fiyatı belirlenir.

e. Satış ihale gününden en az otuz gün önce kurum internet sitesi ve sosyal medya hesaplarında duyurusu yapılır.

f. Satışlar açık arttırma yöntemi ile tüm iştirakçiler önünde usulüne uygun olarak gerçekleştirilir ve bir tutanak ile kayıt altına alınır. Satışı yapılan eşyalar sistemden “İhale yolu ile Satış” olarak düşülür.

g. İhaleye, komisyon üyelerinden hiç kimse doğrudan veya dolaylı olarak iştirak edemez.

Çevre ve İSG Önlemleri

MADDE 14-

a. Havaist Taşımacılık Sanayi ve Ticaret AŞ. Atık Yönetim Prosedürü (14PR02) kapsamında imha edilecek eşyalar Evsel Katı Atık hükmündedir..

Genel Hükümler, Yürürlük, Yürütme

MADDE 15-

a. Havaist personeli, tarafına ulaşan ve buluntu eşya kapsamındaki eşyaları eksiksiz ve zamanında ilgili görevlilere teslim etmek zorundadır.

b. Bulunmuş Eşya Havalimanı Birimine ve Bulunmuş Eşya Merkezine gelen ziynet, para, kıymetli evrak ve diğer eşyadan buralarda görev yapan personel sorumludur.

c. Bu Yönerge esaslarına göre işlem yapılmaması nedeniyle meydana gelecek zararlar ilgilisinden rücuen tahsil edilir.

UYGULAMAYI İNDİRİN
Mobil Uygulama Görseli
Havaist Logo Otobüslerinde kredi kartı geçerlidir
Visa
Master
Maestro
American Express
Troy
Dinerclub
Discover
JSB