İETT İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
BULUNMUŞ EŞYA YÖNERGESİ

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç ve Kapsam

MADDE 1- Bu Yönergenin amacı, İETT İşletmeleri hizmet binalarında, otobüs, metrobüs, metro, tramvay durak ve istasyonlarında bulunmuş ve yetkililere teslim edilmiş eşyalara uygulanacak; kayıt altına alma, depolama, sahibine teslim etme, imha, hibe ve açık artırma yöntemi ile satış işlemlerini gerçekleştirme usul ve esaslarını düzenlemektir.

Dayanak

MADDE 2- Bu yönerge, 4721 sayılı Türk Medeni Kanunun ilgili hükümlerine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 3- Bu Yönergede geçen;

Bulunmuş Eşya: İETT İşletmeleri hizmet binalarında, otobüs, metrobüs, metro, tramvay durak ve istasyonlarında, bulunan ve yetkililere teslim edilmiş sahipsiz eşyayı,
Bulunmuş Eşya Kayıt Yetkilisi: Kendisine teslim edilen sahipsiz eşyayı yazılım vasıtasıyla kayıt altına almakla ve birikmiş eşyaları düzenli aralıklarla Bulunmuş Eşya Bürosuna göndermekle sorumlu kişiyi,
Bulunmuş Eşya Bölge Büroları: Çeşitli lokasyonlarda unut ulan ve bulunmasıyla birlikte süreci başlatan kayıt yetkilisinin bulunduğu yer,
CRM Yazılımı: Bulunmuş eşyanın fotoğrafının çekilerek bilgilerinin sisteme girildiği ve bir kayıt numarası alınan yazılımı,
Bulunmuş Eşya Bürosu: Bulunmuş Eşya Bölge Büroları Kayıt Yetkililerinden gelen eşyaların tasnif, depolama, sahibine teslim, imha, hibe ve satış ile ilgili işlemlerini gerçekleştiren birimi,
Bulunmuş Eşya Memuru: Bulunmuş Eşya Bürosuna gelen eşyalardan müteselsilen sorumlu olan kişiyi ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Teslim, Depolama ve Sınıflandırma İşlemleri

Bulunmuş Eşyanın Kayıt Edilmesi

MADDE 4- Bulunmuş Eşya Bölge Bürolarında görevli Bulunmuş Eşya Kayıt Yetkilileri, CRM sistemine kullanıcı isimleri ile giriş yaparak bulunan eşyayı, nitelik ve özelliklerine göre bulunduğu yer ve zaman baz alınarak ve fotoğrafları çekilerek CRM sistemi kriterlerine göre kayıt eder.

Bulunmuş Eşyanın Merkeze Gönderilmesi

MADDE 5- Bulunmuş Eşya Bölge Bürolarında görevli Bulunmuş Eşya Kayıt Yetkilileri tarafından CRM sistemine kayıt edilen eşyalar, sahibinin bulunmaması halinde Merkez tarafından belirlenmiş takvime göre CRM sistemi üzerinden Merkeze Gönder butonu aktifleştirilerek Bulunmuş Eşya Bürosuna(Merkeze) transfer edilir ve kurye aracılığı ile eşyalar fiili olarak Merkeze gönderilir.

Bulunmuş Eşyanın Teslim Alınması

MADDE 6- Bulunmuş Eşya Bölge Bürolarında görevli Bulunmuş Eşya Kayıt Yetkilileri tarafından Bulunmuş Eşya Bürosuna (Merkeze) gönderilen eşyalar ile sistem üzerinden Merkeze gönderilen eşya listesi karşılaştırılır. Herhangi bir eksik olmaması halinde eşyalar, Bulunmuş Eşya Bürosu Memurları tarafından teslim alınır. İki nüsha olarak düzenlenen bulunmuş eşya listesi imzalanarak biri Bulunmuş Eşya Bölge Bürosunda kalmak üzere eşyayı getiren kuryeye teslim edilir diğeri ise Bulunmuş Eşya Bürosunda ilgili aya ait giriş irsaliyesine konulur.

Bulunmuş Eşyanın Depolama İşlemi

MADDE 7-

Bulunan para ve dövizler için CRM sistemine giriş işlemi günlük olarak yapılır ve kasada muhafaza edilir. Ay sonunda dövizler Türk Lirasına çevrilerek bulunmuş paralarla birlikte Mali Hizmetler Daire Başkanlığına resmi yazı ile teslim edilir ve CRM yazılımından da düşülür.
Ziynet eşyası, hisse senedi, çek gibi menkul değerler çelik kasada muhafaza edilir ve üzerinden bir yıl geçen ziynet eşyaları İstanbul il sınırları içerisinde faaliyet gösteren üç kuyumcu esnafından teklif alınmak ve en uygun teklifi verenden Türk Lirası olarak bozdurulmak suretiyle elde edilen para Mali Hizmetler Daire Başkanlığına gönderilir. CRM yazılımından da düşülür. Sahibi bulunamayan menkul değerler ise bir yılın sonunda imha edilir ve CRM sisteminden düşülür.
Teslim alınan eşyalar, geldiği gün baz alınarak CRM sistemine işlenir ve alfa numaratik raflara yerleştirilir. İki ay bekleme süresinin ardından sahibine teslim edilemeyen eşyalar, ana depoya kaldırılır.

Bulunmuş Eşyaların İmha İşlemi

MADDE 8-

Bulunmuş Eşya Bölge Bürolarına gelen muhafaza şartlarına uygun olmayan eşyalar derhal, bozulabilecek nitelikteki gıda maddeleri, kimyasal ürünler ve ilaç gibi malzemeler üç gün boyunca, kullanılmış ve koku yapan giyim eşyaları ise beş gün boyunca bekletilir ve sonrasında sahibinin çıkmaması halinde yetkililerce imha edilir. Ayrıca CRM yazılımında da “İmha’’ olarak sistemden düşülür.
Bulunmuş Eşya Bürosuna gelen, sahibi çıkmamış ve üç aydan beri bekleyen İstanbulkartlar kart imha makinesi ile imha edilir. Ayrıca CRM yazılımında da “İmha’’ olarak sistemden düşülür.
Bulunmuş Eşya Bürosu deposuna gelen, sahibi çıkmamış ve üç aydan beri bekleyen nüfus cüzdanı, ehliyet, ruhsat, pasaport, ikametgâh tezkeresi gibi belgeler ilgili Kurumlara gönderilerek CRM yazılımında da “İmha’’ olarak sistemden düşülür.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Bulunmuş Eşyanın Sahibine Teslim Edilmesi

MADDE 9-

a) Bulunmuş Eşya Bölge Bürolarına veya Bulunmuş Eşya Bürosuna (Merkez) gelen eşyaların içerisinde iletişim bilgilerinin bulunması durumunda uygun araçlarla ilgilisine bilgi verilir ve eşyalar tutanak tutulmak suretiyle sahibine teslim edilir.
b) Alo 153, Bulunmuş Eşya Formu ve çeşitli iletişim kanallarından kaybedilen eşyayla ilgili İdaremize başvuruda bulunan yolcularımıza sistemden gerekli kontroller yapıldıktan sonra eşyanın durumuyla ilgili bilgi verilir.

MADDE 10- Başvuru sahibinin kaybettiği eşyanın özelliklerine benzer nitelikte eşyanın olduğu tespit edilirse eşyanın belirleyici özellikleri (rengi, büyüklüğü, vb.), kaybolduğu tarih, yer gibi tanımlayıcı bilgileri eşya gösterilmeden sorulur.

Bulunmuş eşyanın, müracaat eden kişiye ait olduğu yetkililer tarafından belirlenir ise eşya bir tutanak ile yolcunun kimlik fotokopisi alınarak teslim edilir ve CRM yazılımdan “Sahibine Teslim” olarak gerekli işlemler yapılır.
İkameti İstanbul dışında olanlara ait bulunmuş eşya, eşya sahibinin birinci derece akrabalarına sahibinin kimlik belgesi ve teslim almaya gelen kişinin kimlik fotokopisi karşılığında yukarıdaki kurallar dâhilinde teslim edilir. Para ve kıymetli kâğıtlar sadece sahibine teslim edilir.
İstanbul dışında bulunanlara ait bulunmuş eşyalar ise sahibinin isteği üzerine gerekli belgeleri büromuza ulaştırması halinde kargo ile alıcı ödemeli olacak şekilde gönderilir.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Bulunmuş Eşyanın Tasfiye İşlemleri (Bedelsiz Devir, Satış)

MADDE 11- Sahibine teslim edilemeyen eşyalar, belirli bekleme sürelerinin ardından imha, bedelsiz devir veya açık artırma satış yoluyla tasfiye edilir.

Bulunmuş Eşyanın Bedelsiz Devri

MADDE 12-

a) Bulunmuş Eşya Bürosu deposunda sahibi çıkmamış ve üç aydan beri bekleyen eşyalar (giyim eşyası, çanta, kitap, kırtasiye malzemesi, bebek arabası, vb.) Türk Kızılay’ının talepleri doğrultusunda Genel Müdür Olur’u alınarak bedelsiz olarak hibe edilir.
b) Eğitim ile ilgili bulunmuş eşyalar ise talep edilmeleri durumunda Devlet okullarına Genel Müdür Olur’u alınarak bedelsiz olarak hibe edilebilir. Bedelsiz devri yapılan eşyalar CRM yazılımdan “Bedelsiz Devir” olarak düşülür.
c) Ehliyet, nüfus cüzdanı ve pasaportlar üç ay muhafaza edildikten sonra ilgili kuruluşlara resmi yazıyla teslim edilir. Ehliyetler ve T.C. pasaportları İl Emniyet Müdürlüğüne, nüfus cüzdanları en yakın ilçe Nüfus Müdürlüğüne, Türk vatandaşlarının pasaportları İl Emniyet Müdürlüğüne, yabancı ülke vatandaşlarının pasaportları ve ikamet teskereleri İçişleri Bakanlığı İl Göç İdaresi Genel Müdürlüğüne gönderilir. İlgili eşyalar, CRM yazılımdan “Bedelsiz Devir” olarak düşülür.
d) Bulunmuş Eşya Bölge Bürolarına ve Bulunmuş Eşya Bürosuna (Merkeze) teslim edilen silah, şarjör, mermi, uyuşturucu madde vb. ürünler İstanbul İl Emniyet Müdürlüğüne gönderilir. İlgili eşyalar CRM sisteminden “Bedelsiz Devir” olarak düşülür.

Bulunmuş Eşyanın Satış İşlemleri

MADDE 13- Bulunmuş eşya deposunda bulunan ve sahibi çıkmayan eşyalardan;

Kullanılabilecek ve kıymeti olan elektronik eşyalar (dizüstü bilgisayarı, tablet, PC, cep telefonu, fotoğraf makinası, vb.) bulunduğu andan itibaren bir yıl saklanıp, bir yıl sonunda komisyon nezaretinde değerlendirmeleri yapıldıktan sonra açık artırma ihale usulü ile satışa sunulur.
Komisyon; Teftiş Kurulu Başkanlığı, Hukuk Müşavirliği, Müşteri Hizmetleri ve Kurumsal İletişim Dairesi Başkanlığı, Mali Hizmetler Dairesi Başkanlığı, Otobüs İşletme Dairesi Başkanlığı, Metrobüs İşletme Dairesi Başkanlığı ve Satınalma Dairesi Başkanlığı görevlilerinden Genel Müdür Olur’u ile oluşturulan bir Başkan ve altı üyeden oluşur.
Komisyon tarafından önce eşya sayılır ve cinslerine göre ayrılarak kayıtlara uygunluğu saptanır ve piyasa araştırması yapılarak eşyaların satış fiyatı belirlenir.
Eşyaların tek tek mi yoksa gruplar halinde mi ihaleye çıkacağına komisyon karar verir. Gruplar halinde ihaleye çıkılması durumunda grup fiyatı belirlenir.
Satış, ihale gününden en az otuz gün önce İstanbul’da yayımlanan iki ulusal gazetede iki gün ara ile ve Kurum internet sitesinde ilan edilerek duyurulur.
Satışlar açık arttırma yöntemi ile tüm iştirakçiler önünde usulüne uygun olarak gerçekleştirilir ve bir tutanak ile kayıt altına alınır. Satışı yapılan eşyalar CRM yazılımdan “İhale yolu ile Satış” olarak düşülür.
İhaleye, komisyon üyelerinden hiç kimse doğrudan veya dolaylı olarak iştirak edemez.
İhale sonucu elde edilen gelir Mali Hizmetler Daire Başkanlığınca geçici bir hesapta beş yıl süreyle bekletilir ve beşinci yılın sonunda irat kaydedilir.

BEŞİNCİ BÖLÜM

Çevre ve İSG Önlemleri

MADDE 14-

a) İETT İşletmeleri Genel Müdürlüğü Atık Yönetim Prosedürü (14PR02) kapsamında imha edilecek eşyalar Evsel Katı Atık hükmündedir. b) Bulunmuş Eşya Bürosunun İSG açısından işletmesi İSG Müdürlüğü tarafından kontrol edilir.

ALTINCI BÖLÜM

Genel Hükümler, Yürürlük, Yürütme

MADDE 15-

İETT personeli, tarafına ulaşan ve buluntu eşya kapsamındaki eşyaları eksiksiz ve zamanında ilgili görevlilere teslim etmek zorundadır.
Bulunmuş Eşya Bölge Bürolarına ve Bulunmuş Eşya Bürosuna gelen ziynet, para, kıymetli evrak ve diğer eşyadan buralarda görev yapan personel sorumludur.
Bu Yönerge esaslarına göre işlem yapılmaması nedeniyle meydana gelecek zararlar ilgilisinden rücuen tahsil edilir.

Yürürlükten Kaldırılan Hükümler/

GEÇİCİ MADDE 1- 28/0/8/2013 tarih ve 44293 sayılı İdare Encümeni Kararı ile yürürlüğe giren Bulunmuş Eşya Yönergesi yürürlükten kaldırılmıştır.

Yürürlük

MADDE 16- Bu Yönerge, İdare Encümeni tarafından kabul edilip karara bağlandıktan sonra yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 17- Bu yönerge hükümlerini İETT İşletmeleri Genel Müdürü yürütür.

Tel: 0538 231 74 83